English
Tiếng Việt
Năng lực tư vấn
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Năng lực tư vấn
Năng lực tài chính

VỐN ĐIỀU LỆ
Tổng số vốn điều lệ: ( Mười tỷ đồng chẵn )                           10.000.000.000 đồng
Trong đó:
Cổ đông Nhà nước nắm giữ                                          30 % vốn điều lệ
Cổ đông cá nhân ( trong và ngoài Công ty ) nắm giữ      70% vốn điều lệ

BẢNG KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

                                  

 

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo