English
Tiếng Việt
Thư viện tài liệu
Dự án tiêu biểu
Tiêu chuẩn Việt Nam
11 - 5 - 2023, 8:14 AM
Danh sách các tiêu chuẩn Việt Nam

Các tin khác:
TT TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU NƠI LƯU TRỮ GHI CHÚ
  Quyển 1:Tiêu chuẩn quy hoạch, khảo sát , trắc địa, xây dựng (1384 trang A4)   P.Tổng hợp, các đơn vị thiết kế Sách của nhà xuất bản Giao Thông Vận tải
I Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn      
1 Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng TCVN 417:1987    
2 Quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4449:1987    
3 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 362:2005    
4 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616:1988    
5 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện TCVN 4418:1987    
6 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ TCVN 4448:1987    
7 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4454: 1987    
8 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường TCVN 4092: 1985    
II Tiêu chuẩn khỏa sát xây dựng      
9 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987    
10 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 4119:1985    
11 Đất xây dựng và phân loại TCVN 5747:1993    
12 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng TCXD 161: 1987    
13 Khảo sát địa kỹ thuật phuc vụ cho thiết kế và thi công móng cọc TCXD 160:1987    
14 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật TCXDNV 194:2006    
15 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst TCXDVN 366:2006    
16 Khảo sát, đánh giá tình trạng nhà và công trình xây dựng đá TCXDVN 270:2002    
17 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22 TCN 259:2000    
18 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở 22 TCN 171:1987    
19 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và xây dựng các công trình ngầm 14 TCN 13: 1985    
20 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi 14 TCN 145-2005    
21 Thành phần nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi 14 TCN 115-2000    
22 Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi 14 TCN116-1999    
23 Thành phần, nội dung, khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi 14 TCN 4-2003    
24 Thành phần, nội dung khối lượng lập các dự án đầu tư thủy lợi 14 TCN 118-2002    
25 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệp ép nước vào hố khoan 14 TCN 83-91    
III Tiêu chuẩn trắc địa xây dựng      
26 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình TCXDVN 309: 2004    
27 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCXDVN 364:2006    
28 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công TCXD 203:1997    
29 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học TCXDVN 271:2002    
30 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình TCXDVN 351:2005    
31 Nhà và công trình dạng tháp- Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa TCXDVN 357:2005    
32 Quy phạm đo vẽ mặt cắt, bình đồ địa hình công trình thủy lợi 14 TCN 141-2005    
33 Quy phạm đo kênh và xác định tìm công trình trên kênh 14 TCN 40-2002    
34 Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thủy lợi 14 TCN 102-2002    
35 Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thủy lợi 14 TCN 22-2002    
  Quyển 2: Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựng (1548 trang A4)   P. Tổng hợp, các đơn vị thiết kế  
I Tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng và kiến trúc      
1 Lập hồ sơ kỹ thuật- Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ TCXDVN 340:2005    
2 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng TCVN 6082:1995    
3 Hệ thống tài liệu thiết kế - Khổ giấy TCVN 2:1974    
4 Hệ thống tài liệu thiết kế - Tỷ lệ TCVN 3:1974    
5 Bản vẽ kỹ thuât - tỷ lệ TCVN 7286:2003    
6 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ - Tỷ lệ TCVN 6079:1995    
7 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Khung tên TCVN 5571:1991    
8 Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ TCVN 5896:1995    
9 Hệ thống tài liệu thiết kế - Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặt cắt TCVN 5:1978    
10 Hệ thống tài liệu thiết kế - Hình chiếu trục đo TCVN 11:1978    
11 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu TCVN 6080:1995    
12 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - Nguyên tắc chung TCVN 6081:1995    
13 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu TCVN 8-30:2003    
14 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 40: Quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt TCVN 8-40:2003    
15 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 50: Quy ước cơ bản về biểu diễn các diện tích trên mặt cắt và hình cắt TCVN 8-20:2005    
16 Các nét vẽ TCVN 8:1993    
17 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ TCVN 8-20:2002    
18 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD TCVN 8-21:2005    
19 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ TCVN 5570:1991    
20 Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng TCVN 4:1993    
21 Ký hiệu chữ trong xây dựng TCVN 3986:1985    
22 Ký hiệu vật liệu TCVN 7:1993    
23 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình - Ký hiệu các phòng và các diện tich khác TCVN 5897:1995    
24 Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và các bộ phận công trình TCVN 6003:1995    
25 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng TCVN 4614:1988    
26 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Ký hiệu cho cốt thép bê tông TCVN 6084:1995    
27 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Đồ dùng trong nhà - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà TCVN 4609:1988    
28 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc ghi kích thước chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ TCVN 4455:1987    
29 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên TCVN 142:1988    
30 Kích thước ưu tiên TCVN 192:1986    
31 Bản vẽ kỹ thuật - Chú dẫn phần tử TCVN 7287:2003    
32 Điều hợp kích thước theo môdun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 5568:1991    
33 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dưng - Biểu diễn các kích thước môdun, các đường và lưới môdun TCVN 5895:1995    
34 Bản vẽ kỹ thuật - Hệ thống ghi mã và trích dẫn (tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu liên quan TCXD 214:1998    
35 Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung để thể hiện TCXD 223:1998    
36 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc TCVN 5671:1992    
37 Bản vẽ xây dựng - Cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh TCXD 212:1998    
38 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép TCVN 6083:1995    
39 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép và các kết cấu chế sẵn TCVN 6078:1995    
40 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn TCVN 6085:1995    
41 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng - Bản thống kê cốt thép TCVN 5898:1995    
42 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế TCVN 3988:1985    
43 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê vào bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng TCVN 3990:1985    
44 Thành phần, nội dung và khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi 14 TCN 119-2002    
45 Bản vẽ thủy lợi - Các nguyên tắc trình bày 14 TCN 21-2005    
II Tiêu chuẩn thuật ngữ, phân loại công trình và các thông số thiết kế      
46 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng -Thuật ngữ chung TCXD 213:1998    
47 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính tính của vật liệu thuật ngữ TCXDVN 300:2003    
48 Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa TCVN 2748:1991    
49 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tăc chung TCXD 13:1991    
50 Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung TCXD 13:1991    
51 Khách sạn, du lịch - Xếp hạng TCVN 4391:1986    
52 Phương tiện và phương pháp chống ồn - Phân loại TCVN 4923:1989    
53 Nhà ở và nhà công cộng - Thông số hình học TCVN 3905:1984    
54 Nhà của xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học TCVN 3904:1984    
55 Nhà nông nghiệp - Thông số hình học TCVN 3906:1984    
56 Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng TCXDVN 306:2004    
57 Tiêu chuẩn các tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian TCXDVN 339:2005    
58 Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép TCVN 5949:1998    
59 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường TCVN 5713:1993    
60 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dưng mới TCXD 204:1998    
III Tiêu chuẩn chung về thiết kế      
61 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:1995    
62 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng do tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 TCXD 229:1999    
63 Quy phạm tải trọng và lực tác dụng lên công trình thủy lợi QPTL-C-1-78    
64 Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu QPTL-C-1-75    
65 Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QPTL-C-8-76    
66 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà TCXDVN 375:2006  
67 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật TCXDVN 375:2007    
68 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCXD 45:1978    
69 Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn và các công trình thủy công TCXD 57-73    
70 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng TCXDVN 265:2002    
71 Lối đi cho người tàn tật trong công trình - Phần 1: Lối đi cho người dùng xe lăn - Yêu cầu thiết kế TCXD 288:1998    
72 Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng TCXDVN 264:2002    
73 Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng TCXDVN 266:2002    
74 Chống nóng cho nhà - Chỉ dẫn thiết kế TCXDVN 293:2003    
75 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 175:2005    
76 Xí nghiệp công cộng - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514:1988    
77 Nhà máy điện và trạm điện trên sơ đồ cung cấp điện - Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện TCVN 1620:1975    
78 Công trình biển cố định - Phần 1: Quy định chung TCVN 6170-1:1996    
79 Công trình biển cố định - Quy định về giám sát kỹ thuật và phân cấp TCVN 6171:1996    
80 Công trình biển cố định - Phần 2: Điều kiện môi trường TCVN 6170-2:1998    
81 Công trình biển cố định - Phần 4: Tải trọng thiết kế TCVN 6170-3:1998    
82 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 377:2006    
83 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiếu chuẩn thi công và nghiệm thu TCXDVN 387:2006    
84 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime 22 TCN 356-06    
85 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng TCXDVN 385:2006    
  Quyển 3: Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựng (1352 trang A4)   P. Tổng hợp, các đơn vị thiết kế  
I Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở và công trình công cộng      
1 Nhà ở - Nguyên tắc cư bản để thiết kế TCVN 4451:1987    
2 Căn hộ - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4450:1987    
3 Nhà ở liên kết - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 353:2005    
4 Nhà cao tầng- Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 323:2004    
5 Quyết định số: 21/2006/QĐ-BXD ngày 19/7/2006 của bộ trưởng bộ xây dựn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của TCXDVN 323:2004      
6 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCXDVN 276:2003    
7 Trường ĐH - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 3981:1985    
8 Trường Trung Cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 275:2002    
9 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 60:2003    
10 Trường trung học phổ thông- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 3978:1984    
11 Trường mầm non - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 260:2002    
12 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4601:1988    
13 Nhà văn hóa thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 281:2004    
14 Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 287:2004    
15 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 288:2004    
16 Công trình thể thao -Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 289:2004    
17 Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế TCVN 4470:1995    
18 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc - Bệnh viện đa khoa 52 TCN -CTYT 39:2005    
19 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa chuẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa 53 TCN -CTYT 40:2005    
20 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa xét nghiệm (khoa vi sinh khoa hóa sinh khoa huyết học truyền máu và khoa giãi phẩu bệnh) - Bệnh viện đa khoa 54 TCN -CTYT 37:2005    
21 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẫu thuật - Bệnh viện đa khoa 55 TCN -CTYT 38:2005    
22 Rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5577:1991    
23 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát-Phòng khán giả- Yêu cầu kỹ thuật TCXDVN 355:2005    
24 Khách sạn-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5065:1990    
25 Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 361:2006    
  Tiêu chuẩn thiết kế công trình công nghiệp, nông nghiệp và thuỷ lợi      
26 Xí nghiệp công cộng-Nhà sản xuất -Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604:1988    
27 Nhà kho- Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCVN 4317:1986    
28 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4090:1985    
29 Cửa hàng xăng dầu-Yêu cầu thiết kế TCVN 4530:1998    
30 Kho phân khoáng khô- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 3995:1985    
31 Kho giống lúa -Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 3996:1985    
32 Cơ sở giết mổ- Yêu cầu vệ sinh TCVN 5452:1991    
33 Công trình thuỷ lợi- Các quy định chủ yếu về thiết kế TCXDVN 285:2002    
34 Hệ thống kênh tưới-Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4118:1985    
35 Hướng dẫn thiết kế tường chắn công trình thuỷ lợi HDTL-C-4-76    
36 Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước HDTL-C-7-83    
37 Quy phạm thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công 14 TCN 57-88    
38 Thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thuỷ lợi TCVN 4117:1985    
III Tiêu chuẩn thiết kế công trình giao thông      
39 Đường sắt khổ 1435 mm - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117:1985    
40 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô -Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4527:1988    
41 Đường ô tô cao tốc- Yêu cầu thiết kế TCVN 5729:1997    
42 Đường ô tô lâm nghiệp- Yêu cầu thiết kế TCVN 7025:2002    
43 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005    
44 Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thuỷ nội địa-Tiêu chuẩn bến cảng thuỷ nội địa 22 TCN 326-04    
  QUYỂN 4: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU XÂY DỰNG (1328 TRANG A4)   P. Tổng hợp, các đơn vị thiết kế  
I Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép      
1 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Các kết cấu công trình xây dựng-Ký hiệu quy ước chung TCVN 5686:1992    
2 Cơ sở để thiết kế kết cấu-Lập ký hiệu-Ký hiệu chung TCVN 6203:1995    
3 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà TCXDVN 373:2006    
4 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng-Sản phẩm và kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép-Danh mục chỉ tiêu TCVN 4058:1985    
5 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Kết cấu bê tông cốt thép-Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ TCVN 4612:1988    
6 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép-Bản vẽ thi công TCVN 5572:1991    
7 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 356:2005    
8 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4116:1985    
9 Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép công trình thuỷ công 14TCN 54-87    
10 Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế 14TCN 56-88    
11 Nhà cao tầng- Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối TCXD 198:1997    
12 Nhà cao tầng- Thiết kế cọc khoan nhồi TCXD 195:1997    
13 Móng cọc tiết diện nhỏ-Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 189:1996    
14 Móng cọc- Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 205:1998    
15 Cọc-Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCXDVN 269:2002    
16 Cọc khoan nhồi-Phương pháp xung siêu âm định tính đồng nhất của bê tông TCXDVN 358:2005    
17 Cọc-Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ TCXDVN 359:2005    
18 Công trình biển cố định-Kết cấu-Phần 6: thiết kế kết cấu bê tông cốt thép TCVN 6170-6:1999    
19 Công trình biển cố định-Kết cấu-Phần 7: thiết kế móng TCVN 6170-7:1999    
20 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm-Kết cấu và kích thước TCVN 5846:1994    
21 Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn- Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt TCXDVN 274:2002    
22 Kết cấu bê tông cốt thép -Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh TCXDVN 363:2006    
23 Chống ăn mòn trong xây dựng- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCVN 3993:1985
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo