English
Tiếng Việt
Thư viện tài liệu
Dự án tiêu biểu
Văn bản pháp quy
11 - 5 - 2023, 8:11 AM


 

TT

TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN

NĂM PHÁT HÀNH

NƠI LƯU TRỮ

1

Thông tư số 02/2006/ TT- BXD ngày 17/5/2006 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

 

2006

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

2

Nghị định số 108/2009/NĐ- CP ngày 27/11/2009 của chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng –Kinh doanh-Chuyển giao;Hợp đồng Xây dựng –Chuyển giao-Kinh doanh;Hợp đồng Xây dựng –Chuyển giao

 

2009

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

3

Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 được Quốc hội ban hành

2013

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

4

Luật xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13 và văn bản hướngdẫn thực hiện

2014

 Phòng Tổng hợp và các đơn vị

5

Thông tư 05/2016/TT- BXD ngày 10-3-2016 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng của Bộ Xây Dựng

 

2016

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

6

Luật sửa đổi bổ sung một số một số điều của luật xây dựng của quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020

2020

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

7

Thông tư số 11/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý  chi phí đầu tư  xây dựng của Bộ Xây Dựng

2021

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

8

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

2021

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

9

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

2021

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

10

Thông tư số: 02/2023/TT-BXD ngày 3/3/2023 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng

2023

Phòng Tổng hợp và các đơn vị

 

Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo