English
Tiếng Việt
Sản phẩm và dịch vụ
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Sản phẩm và dịch vụ >> Điều tra khảo sát
14 - 8 - 2009, 4:32 AM
- Khảo sát địa hình - địa chất công trình và Địa chất thuỷ văn;
- Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình xây dựng;
- Khảo sát kinh tế - xã hội;
- Điều tra lưu lượng giao thông.
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo